پروژه های انجام شده

تجهیز صندلی بیش از چندین دستگاه اتوبوس بین شهری شرکت ایران الوند همدان.

۱۷ آبان ۱۳۹۴

تجهیز صندلی اتوبوس های بین شهری در یزد

تجهیز صندلی بیش از چندین دستگاه اتوبوس بین شهری شرکت ایران الوند همدان.
۱۷ آبان ۱۳۹۴

تجهیز بیش از ۳۵ دستگاه اتوبوس در شرکت ایران بیستون

صندلی های بیش از ۳۵ دستگاه اتوبوس در شرکت ایران بیستون در کرمانشاه تجهیز گردید.